Koh Lipe Travel Tour


[Pack1] เกาะหลีเป๊ะ Free & Easy 3 วัน 2 คืน พักชารีน่า ฮิลล์ บีช รีสอร์ท

ปากบารา –เกาะตะรุเตา –เกาะไข่- เกาะหลีเป๊ะ
ดำน้ำ ตามเกาะ(โซนใน) จอยทริป

[Pack1] เกาะหลีเป๊ะ Free & Easy 3 วัน 2 คืน พักชารีน่า ฮิลล์ บีช รีสอร์ท

PA01
[Pack1] เกาะหลีเป๊ะ Free & Easy 3 วัน 2 คืน พักชารีน่า ฮิลล์ บีช รีสอร์ท
วันที่เดินทาง
พย.63 - พค.64
ช่วงเวลา
3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น
5,590 บาท
จำนวนผู้เข้าชม
956 ครั้ง
แผนการเดินทาง
สนามบินหาดใหญ่ - ท่าเรือปากบารา –เกาะตะรุเตา –เกาะไข่- เกาะหลีเป๊ะ

08.00 น. รถตู้(จอยกรุ๊ป)รับจากสนามบินหาดใหญ่ สู่ท่าเรือปากบารา

10.30 น. ถึงท่าเรือปากบารา (อาหารเที่ยงอิสระก่อนลงเรือ)

11.30 น. ลงเรือ Speed Boat (เรือจอย) สู่เกาะตะรุเตา แวะนมัสการศาลเจ้าพ่อตะรุเตาและ

แวะถ่ายรูป ซุ้มประตูรักนิรันดร์ สัญลักษณ์การท่องเที่ยวจังหวัดสตูล ณ เกาะไข่

13.00 น. สู่ เกาะหลีเป๊ะ เช็คอินเข้าสู่ที่พัก ….รีสอร์ท

18.00 น. บริการอาหารเย็น ä (มื้อที่ 1) เซ็ตโต๊ะ ซีฟู้ด

ดำน้ำ ตามเกาะ(โซนใน) จอยทริป

เช้า         รับประทานอาหารเช้า  ( มื้อที่ 2 )  หลังอาหาร ลงเรือหางยาว (จอยทริป) ดำน้ำโซนใน ณ ร่องน้ำจาบัง ชมปะการังเจ็ดสี,  ต่อด้วย ชมเกาะหินงาม ที่นี่ท่านจะได้พบกับประโยค “คำสาปเจ้าพ่อตะรุเตา” ให้ท่านได้ ชมหาดหินงาม อันเกิดจากธรรมชาติสร้างมา(ห้ามซ้อนหินและห้ามนำเก็บออกมา) เมื่อคลื่นซัดกระทบหิน จะเกิดประกายแวววาวของหินที่กระทบแสงแดดและคลื่นทะเล สวยงามมาก

12.00 น. บริการอาหารกลางวัน  (มื้อที่ 3) ข้าวกล่อง ณ หาดทรายขาว เกาะราวี   ให้ท่านได้สัมผัส

หาดทรายขาวเนียน ดุจแป้ง น้ำทะเลสีเขียวมรกตซึ่งหาดูได้ยากมาก

บ่าย       ดำน้ำตื้น ต่อที่ เกาะยาง ชมปะการังแข็ง เช่น ปะการังผักกาด ปะการังสมอง

สมควรแก่เวลานำท่านสู่ อ่าวสอง เป็นจุดดำน้ำตื้นอยู่ฝั่งตะวันตกของเกาะอาดัง ซึ่งมีความหลาหลายทางชีวภาพ      ท่านจะได้ชม หอยมือเสือ,ปะการังดอกไม้ทะเล, ฝูงปลานานาชนิด ที่แหวกว่ายเล่นกับปะการังดอกไม้ทะเล เช่น

ปลาการ์ตูน (ปลานีโม่),ปลาสลิด,ปลาปากแตร สมควรแก่เวลานำท่านกลับสู่เกาะหลีเป๊ะ พักผ่อนตามอัธยาศัย

***หมายเหตุ (ช่วง Green Season,Low Season จุดดำน้ำเป็นไปตามที่อุทยานกำหนด)***

เกาะหลีเป๊ะ – ปากบารา-สนามบินหาดใหญ่

07.00 น.    บริการอาหารเช้า   (มื้อที่ 4) ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท

08.00 น.    เช็คเอ้าท์ออกจากที่พัก

09.30 น.    ลงเรือ Speed Boat (จอยกรุ๊ป)เดินทางกลับท่าเรือปากบารา

11.30 น.    ถึงท่าเทียบเรือปากบารา นำคณะขึ้นรถตู้ (จอยกรุ๊ป) เดินทางสู่สนามบินหาดใหญ่

14.00 น.    เดินทางถึงสนามบินหาดใหญ่ (เวลาโดยประมาณ) คณะเดินทางกลับภูมิลำเนาโดยสวัสดิภาพ และความประทับใจ


เงื่อนไข
 • รวมค่ารถตู้ รับ-ส่ง สนามบินหาดใหญ่ (รถจอย) ต้องการแวะช้อปปิ้งกิมหยง เพิ่มคันละ 700 บาท
 • รวมค่าเรือสปีดโบ้ทไป-กลับ (เรือเมล์)
 • รวมค่าที่พัก 2 คืน (พักห้องละ 2-3 ท่าน พักเดี่ยวต้องจ่ายเพิ่ม)
 • รวมค่าอาหาร 4 มื้อ( วันที่ 1 เย็น,วันที่ 2 เช้า,เที่ยง และวันที่สาม เช้า)
 • รวมค่าทริปดำน้ำแบบจอยทริป 1 วัน
 • รวมค่าหน้ากากดำน้ำ,เสื้อชูชีพ
 • รวมค่าประกันภัยการเดินทาง 1,000,000 บาท  ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท
 • ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และหัก ณ ที่จ่าย 3% (ต้องการใบเสร็จรับเงินลูกค้าต้องจ่ายเพิ่ม)
 • ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
 • ไม่รวมค่าทิปไกด์
 • ไม่รวมค่าธรรมเนียมต่างๆ

เงื่อนไขการจอง และการยกเลิก

 1. กรุณาศึกษารายละเอียดโปรแกรมการเดินทางท่องเที่ยว เงื่อนไข การให้บริการ และหมายเหตุ ก่อนทำการจองทัวร์
 2. การสำรองที่นั่ง ต้องแจ้ง ชื่อและเบอร์ติดต่อ
 3. เมื่อกำหนดวันเดินทางแล้ว ต้องวางมัดจำ 50% ภายใน 2 วันหลังจากยืนยันวันเดินทางและส่วนที่เหลือชำระหมดก่อนการเดินทาง 7 วัน โดย
 4. เนื่องจากเป็นราคาพิเศษ ในกรณียกเลิกการเดินทางหลังจากวางมัดจำ จะถูกริบเงินมัดจำงวดแรก
 5. ในกรณียกเลิกการเดินทางก่อนวันเดินทาง 30 วัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินทั้งหมด
 6. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการทัวร์และจะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย เช่น การยกเลิกหรือล่าช้าของสายการบิน, อุบัติเหตุ, ภัยธรรมชาติ, การนัดหยุดงาน, การจลาจล หรือสิ่งของสูญหายตามสถานที่เกิดเหนือ อำนาจควบคุมของบริษัท
 7. เมื่อท่านถอนตัวก่อนการท่องเที่ยวจะสิ้นสุด ถือว่าท่านสละสิทธิ์ไม่อาจเรียกร้องค่าใช้จ่ายคืนได้ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
 8. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางมื้อ เป็นต้น
 9. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง
 10. เมื่อตกลงชำระเงินเพื่อการเดินทางกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ ยอมรับในเงื่อนไข และข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ระบุไว้ทั้งหมดนี้แล้ว

 

 

ข้อมูลเพิ่มเติม
ค่าธรรมเนียมที่ลูกค้าต้องจ่ายเพิ่ม

1.ค่าธรรมเนียมผ่านท่าเรือ ท่านละ 20 บาท
2.ค่าธรรมเนียมอุทยานคนไทย 40 บาท /ต่างชาติท่านละ 200 บาท
3.ค่าธรรมเนียมอื่นๆ(ถ้ามี) เช่น ค่าแท็กซี่ ระหว่างที่พัก กับถนนคนเดิน ขาละ 50 บาทต่อท่าน เป็นต้น

Share on social networks
โปรแกรมทัวร์ที่น่าสนใจ
 • ธ.ค.63 - ธ.ค.64
 • 1 วัน 0 คืน
 • 859 ครั้ง
เริ่มต้น 1,200 บาท
รหัส KB011
1 วัน 0 คืน
เริ่มต้น 1,200 บาท
 • ธ.ค.63 - ธ.ค.64
 • 1 วัน 0 คืน
 • 854 ครั้ง
เริ่มต้น 1,500 บาท
รหัส KB010
1 วัน 0 คืน
เริ่มต้น 1,500 บาท
 • ธ.ค.63-ธ.ค.64
 • 1 วัน -2 คืน
 • 872 ครั้ง
เริ่มต้น 1,500 บาท
รหัส KB008
1 วัน -2 คืน
เริ่มต้น 1,500 บาท